کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

هزینه های ثبت نام

موارد

هزینه قبل از داوری

هزینه پس از داوری

قیمت به دلار

توضیحات

ارائه به صورت حضوری

200000ریال

7,000,000ريال

170$

درصورت تمایل حضور همکاران مقاله درروز همایش  برای هر همکار مبلغ 3,000,000 اضافه می گردد

در صورت عدم حضور نویسنده اول می تواند شخصی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

ارائه به صورت غیر حضوری

200000ریال

5,000,000ريال

120$

ارائه بصورت آنلاین

200000ریال

5,700,000ريال

140$

ارائه مقاله بیشتر بصورت

حضوری

200000ریال

5,600,000ريال

137$

درصورتی که نویسنده مقاله دوم شخص دیگری باشد برای حضور در روز همایش مبلغ 3,000,000 اضافه میگردد

غیر حضوری

200000ریال

4,000,000 ریال

100$

انلاین

200000ریال

4,560,000ريال

112$

هزینه کل

گواهی نامه برای        دیگر نویسندگان

1,400,000 ریال

حضور بدون ارائه مقاله

3,000,000ريال