کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

مکان برگزاری همایش

Yerevan State University, A.Manoukian Str. 1, Yerevan , Armenia