کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

کمیته علمی و داوری

نام

نام خانوادگی

توضیحات

محمدرضا

آرمان مهر

دکتری اقتصاد- هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

سیدمحمد

باقری

مدیریت بازاریابی- هیات علمی دانشگاه پیام نور بابل

دکتر باقر

باقریان

مدیریت بازرگانی- مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور

محمدعلی

فیض پور

اقتصاد صنعتی- هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر پروانه

گلرد

مدیریت منابع انسانی- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر رحمان

غفاری

دکتری مدیریت دولتی- استراتژیک- مدرس دانشگاه تهران

دکتر حسین

قربانیان

دکتری مدیریت برنامه ریزی- هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر رضا

حسین پور

دکتری مدیریت آموزشی- هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محمود

جاوید مهر

مدیریت آموزشی- دانشگاه فرهنگیان  سبزوار

مهدی

کاظمی

مدیریت دولتی- دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر کرم

خلیلی

دکتری مدیریت دولتی- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دکتر وحید

خاشعی

مدیریت بازرگانی- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حامد

خراسانی طرقی

مدیریت رفتار سازمانی- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مرتضی

ملکی

دکتری مدیریت بازرگانی- هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر نگار

معتمدی

دکتری مدیریت بازرگانی- هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد یزد

مژگان

سمندرعلی اشتهاردی

دکتری اقتصاد و نوآوری- محقق و مدرس دانشگاه الزهرا

وحید

شهابی نژاد

دکتری اقتصاد- هیات علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

سید جمال

حسینی

مدیریت فرهنگی-  هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بندر ترکمن

دکتر بهروز

اسکندرپور

مدیریت بازرگانی- استادیار و رئیس دانشگاه پیام واحد گرمی استان اردبیل

عبدالمحمد

طاهری

دکتری مدیریت آموزشی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

زهرا

کیخا

دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی- مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

دکتر مسعود

ظهرابی

دکترا/ مدیریت فناوری اطلاعات - هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات