کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

هیات امنا انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی

1. Prof. Vardan Voskanian, Yerevan State University, Armenia
2. Prof. Kavoos Hasanli, Shiraz state University, Iran
4. Prof. Mohamad jafar Yahaghi, Ferdowsi State University of Mashhad, Iran
5. Prof. Abolqasem Esmaiilpur, Beheshti State University, Tehran
6. Prof. Ahmand Ghani Khosrawi, Harat State University, Afghanistan
7. Prof. Yahya Hazin, Harat Stete University, Afghanistan
8. Prof. Gorge Sanikidze, Ilia state University, Gorgia
9. Prof. Azarmi Dukht Safavi, Aligarh state University, India
10. Prof. Aleem Ashraf, Delhi State University, India
11. Prof. Zamireh Ghafarova, Khujand State University, Tajikistan
12. Prof. Ali Guzeluz, Istanbul State University, Turkey
13. Prof. Nemit Yilderim, Ataturk State University, Turkey
14. Prof. Bulatbek Batirkhan, Farabi State University, Kazakhstan
15. Prof. Safar Abdullah, Ablai khan University, Kazakhstan
16. Prof. Mohamad Saleem mazhar, Lahur State University, Pakistan
17. Prof. Ivo Panov, Sufia State University, Bulgaria
18. Prof. Anders Widmark, Upssala University, Sweden