کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
30 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
30 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 اسفند 1396
تاریخ برگزاری

9-10فرودین ماه 1397


دبیرخانه همایش

tel

Iran: +982128421404

Yerevan State University:A.Manoukian Str. 1, Yerevan

تلگرام