.

محورهای همایش

 

محور ویژه: صلح و دیپلماسی فرهنگی

 

مبانی، اصول و ارزشهای صلح و دیپلماسی فرهنگی ( صلح اجتماعی، صلح اخلاقی و صلح فرهنگی)

 

راهبردها و موانع توسعه ارتباطات میان فرهنگی و گفتگوی ادیان در خاورمیانه اروپا

 

 دیپلماسی فرهنگی و ظرفیت های جهان اسلام و اروپا؛ تروریزم، زبان و هویت

 

دیپلماسی فرهنگی، عدالت رسانه ای و صلح پایدار