سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

محورهای همایش

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، هنر و معماری

فرهنگ، هنر و ادبیات شرق

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران

هنر اسلامی

هنر غیر اسلامی

سیستمهای ساختمانی در معماری

طراحی فنی و اجزاء ساختمان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه هنر و معماری 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، باستان شناسی

دوره اسلامی

دوره اشکانی و ساسانی

دوره ماد و هخامنشی

تاریخ بین النهرین   

دوره پیش از تاریخ

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  باستان شناسی

صلح عادلانه ، دیپلماسی فرهنگی، ادیان و مذاهب

شیعه شناسی 

مذاهب اسلامی

تصوف و عرفان اسلامی

مذاهب فقهی  

فلسفه و کلام اسلامی

ادیان ابراهیمی 

ادیان غیر ابراهیمی

تحولات ادیان و مذاهب در شرق

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  ادیان و مذاهب 

صلح عادلانه ، دیپلماسی فرهنگی و حقوق 

حقوق اساسی

حقوق مدنی

حقوق اداری

حقوق جزا و جرم شناسی 

حقوق تجار

حقوق بین الملل

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه حقوق 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات فرهنگی

 

شناخت وسایل ارتباط جمعی

نظریه های ارتباط جمعی

حقوق ارتباط جمعی

آثار اجتماعی ارتباطات

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ارتباطات فرهنگی 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، آموزش و تربیت

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 

روانشناسی تربیتی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی و غیر اسلامی

آموزش و پرورش تطبیقی

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تعلیم و تربیت  

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، علوم سیاسی

انديشه‌هاي‌ سياسي‌ (شرق و اسلام‌)

تحولات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ ايران‌ 

تحولات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ خاورمیانه‌ 

نظام‌ سياسي‌ و دولت‌ در اسلام‌

جنبش‌هاي‌ ‌ معاصر

انقلاب‌ در کشورهای‌ شرق

خليج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌

مسائل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جهان‌ سوم‌

ديپلماسي‌ و رفتار سياسي‌ در اسلام‌

مسائل‌ نظامي‌ و استراتژيك‌ معاصر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه علوم سیاسی 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، فلسفه و کلام

فلسفه

منطق

کلام

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه فلسفه و کلام  

 

 صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، زبان شناسی

آوا شناسی

زبان شناسی معاصر

دستور زبان فارسی

زبان و تفکر

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه زبان شناسی 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، جامعه و مردم

انسان شناسی 

مردم شناسی خاورمیانه

جامعه شناسی 

روانشناسی اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

مطالعات و تحقیقات زنان

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه  مردم شناسی و جامعه شناسی 

 

صلح عادلانه ، دیپلماسی فرهنگی، زبان و ادبیات

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات داستانی

ادبیات پایداری

ادبیات تطبیقی

ادبیات عامه

ادبیات حماسی

ادبیات عرفانی

ادبیات غنایی

زبان فارسی

زبان و ادبیات شرقی

 محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه ادبیات پارسی 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، تاریخ و تمدن

تاریخ اسلام 

تاریخ و تمدن  خاورمیانه

جغرافیای تاریخی اسلام

اسلام شناسی در غرب

معماری و هنر شرقی

محور آزاد: کلیه مطالعات مرتبط در حوزه تاریخ و تمدن 

 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، تاریخ

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران اسلامی

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام

تاریخ قفقاز

تاریخ آسیای میانه و شبه قاره هند

تاریخ جهان عرب

تاریخ مسیحیت در خاورمیانه

 

محور ویژه: صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی

جایگاه صلح عادلانه در دیپلماسی فرهنگی

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی در سازمان های بین المللی

صلح عادلانه ، دیپلماسی فرهنگی و نقش آن در تامین منافع ملی

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، تحولات بین المللی

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، شبکه های اجتماعی(دنیای مجازی) 

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی اعتدال گرا

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی، مدیریت و توسعه پایدار

صلح عادلانه و دیپلماسی فرهنگی در تحولات اقتصادی

صلح عادلانه ، دیپلماسی فرهنگی و سازمانهای غیردولتی_مردم نهاد_انجمن های دوستی