.

تاریخ های مهم

 تاریخ های مهم سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی 

 

فراخوان مقاله:   یک خرداد ماه 1396

 

اخرین مهلت ارسال مقالات: 10شهریور ماه  1396

 

تاریخ برگزاری همایش: 

20 مهرماه 1396

12 October 2017 

مکان برگزاری همایش: فرانکفورت آلمان

توضیح: افراد بعد از تایید چکیده مقاله می توانند نسبت به ثبت نام در همایش و سفر اقدام نمایند.