.

بسته پذیرش

هزینه پذیرش شامل موارد زیر خواهد بود:

1.داوری مقاله توسط داوران بین المللی
2.دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش مقاله به زبان انگلیسی 
3.دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با نام نویسنده اول به زبان انگلیسی
4.بسته علمی کنفرانس ( کیف همایش،کتابچه چکیده مقالات پذیرفته شده به صورت حضوری، سی دی مجموعه مقالات پذیرفته شده)

5.هزینه پست

6. هزینه خدمات اجرایی روز کنفرانس