.

هزینه های ثبت نام

 

موارد

هزینه قبل ازدواری

هزینه پس از داوری

توضیحات

ارائه به صورت حضوری

 200000ریال

9,000,000ريال

درصورت تمایل حضور همکاران مقاله درروز همایش  برای هر همکار مبلغ 4,000,000 اضافه می گردد

در صورت عدم حضور نویسنده اول می تواند شخصی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

ارائه به صورت غیر حضوری

 200000ریال

2,000,000ريال

 

ارائه بصورت آنلاین

 200000ریال

3,000,000ريال

 

ارائه مقاله بیشتر بصورت

 

حضوری

 

 200000ریال

 6,000,000ريال

درصورتی که نویسنده مقاله دوم شخص دیگری باشد برای حضور در روز همایش مبلغ 4,000,000 اضافه میگردد

غیر حضوری

 200000ریال

1,300,000 ریال 

 

انلاین

 200000ریال

2,700,000ريال

 

هزینه کل

 

گواهی نامه برای دیگرنویسندگان

 

1,400,000 ریال

 

حضور بدون ارائه مقاله در روز کنفرانس همراه با ارائه  گواهی

 

4,000,000ريال