سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

محل برگزاری

 

 دانشگاه دهلی هند  دپارتمان زبان فارسی