سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

برگزار کنندگان همایش

 

 دانشگاه دهلی هند

 

 

 

 

انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی

 

 

 

دانشگاه دولتی هرات افغانستان 

 

 

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین