سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

برگزار کنندگان همایش

 دانشگاه صوفیا بلغارستان

 

 

 

انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی