سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

کمیته داوری همایش

آقای دکتر مهدی دوازده امامی

خانم دکتر مهناز بابای مراد

خانم دکتر منیره اخوان

خانم دکتر ماندانا علیمی

آقای دکتر مهدی امیری

آقای دکتر هرمز اسدی کوه آباد

خانم دکتر مهری چنگی آشتیانی

آقای دکتر علیرضا گلستانی

آقای دکتر منصور حبیب دوست

خانم دکتر حاجت پور بیرگانی

آقی دکتر محمد حاجی آبادی

آقای دکتر حمید حسنعلی پور

آقای دکتر  غلامرضا حیدری

آقای دکتر مرتضی جعفری

آقای دکتر احمد جانسیز

خانم دکتر زهره سرمد

خانم دکتر منیره خلیلی محله

آقای دکتر ناصر کاظم خانلو

آقای درکت سید محسن موسوی

خانم دکتر سولماز مظفری

آقای دکتر  مصطفی سرمد

خانم دکتر منصوره تدینی

آقای دکتر محمد نصیری

آقای دکتر سعید روزبهان

خانم دکتر رضوان رحیمی

خانم دکتر ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی

آقای دکتر محمد مهدی سربلند

آقای دکتر سرحدی دادیان

آقای دکتر شهباز قهفرخی

خانم دکتر فاطمه توکلی رستمی

آقای  دکتر اعلاء تورانی

آقای دکتر  مجتبی زرگرزاده دزفولی 

آقای دکتر مصطفی رستمی 

آقای دکتر علیرضا حسینی