سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

کمیته داوری همایش

آقای دکتر مهدی دوازده امامی

خانم دکتر مهناز بابای مراد

خانم دکتر ماندانا علیمی

آقای دکتر منصور حبیب دوست

خانم دکتر حاجت پور بیرگانی

آقی دکتر محمد حاجی آبادی

آقای دکتر حمید حسنعلی پور

آقای دکتر  غلامرضا حیدری

آقای دکتر مرتضی جعفری

خانم دکتر زهره سرمد

خانم دکتر منیره خلیلی محله

آقای دکتر ناصر کاظم خانلو

خانم دکتر سولماز مظفری

خانم دکتر منصوره تدینی

آقای دکتر سعید روزبهان

خانم دکتر رضوان رحیمی

خانم دکتر ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی

آقای دکتر محمد مهدی سربلند

آقای دکتر سرحدی دادیان

خانم دکتر فاطمه توکلی رستمی

آقای دکتر  مجتبی زرگرزاده دزفولی 

آقای دکتر مصطفی رستمی 

خانم دکتر ایت شوکتی 

آقای دکتر اصغر اشرفی

آقای دکتر علی افضلی

آقای دکتر علی  کاوسی نژاد 

خانم دکتر شهین اجاق علی زاد

آرتمیز صیاد چمنی

خانم دکتر محبوبه مسلمی زاده 

خانم دکتر نیلوفر سادات عبدالهی