سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

نشست تخصصی

✏️ نشست تخصصی : بررسی تفاوت های موجود در نسخه های اصلی شاهنامه