سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

سمپوزیوم

📝 سمپوزیوم : شناخت "شاهنامه" و تاثیر ادبیات کشورهای حوزه بالکان از شاهنامه فردوسی