نشریه فرهنگ و مطالعات دینی


پاییز 97

بررسی نقش فرهنگ عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران
حسن شیخیانی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر،ایران
   h.sheikhiani.pnu@gmail.com

 

تبیین جایگاه اخلاق در جریان های فکری معاصر مطالعه موردی : اسلام و جماعت گرایی
   1 مجید توسلی رکن آبادی، 2 نیلوفر چینی چیان
1عضو هیئت علمی دانشکده الهیات،حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران،ایران.(نویسنده مسئول)
m-tavasoli@srbiau.ac.ir
 2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکد الهیات، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران، ایران.
   nchinichian@yahoo.com
 
مولفه های فقهی سبک زندگی درفرهنگ دینی
1ـ ایوب نورالهی فرادنبه 2ـ فاطمه قدرتی (نویسنده مسئول)
1ـ دانش پژوه سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
besoyeou.besoyeou@gmail.com
2- استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)
f.ghodrati@yu.ac.ir
 
مولفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تاکید بر سیره امام سجاد(ع)
فرحناز وحیدنیا1،سمیه مهری نیا2،بهمن یاری3
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،ایران. (نویسنده مسئول)
farnaz.v@yahoo.com
[1]. کارشناس ارشد تفسیر قرآن، دانشکده علوم قرآنی ایلام،ایران.
somaye.mehrinia@yahoo.com
[1] . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.
Bahmanyari48@yahoo.com

 

بررسی حقوق بشر در اندیشه دینی

جمشید اسلام خواه1، هاشم آرمان2

1دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور واحد تفت، یزد، ایران.

Jamshideslam95@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ملی واحد زابل، سیستان و بلوچستان،ایران.

Hashem0054@gmail.com

 

 

 

 

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

religculture97@gmail.com

آدرس
سامانه مدیریت همایش های موسسه سفیران فرهنگی مبین