چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی 

 

فراخوان مقاله:   یک آبان ماه 1396

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 فروردین ماه 97 

 

تاریخ برگزاری همایش

هفدهم اردیبهشت ماه 97

7 may 2018

مکان برگزاری همایش: دانشگاه قم