چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

هزینه های ثبت نام

موارد

هزینه پس از داوری

توضیحات

ارائه به صورت حضوری

2,400,000ريال

درصورت تمایل حضور همکاران مقاله درروز همایش  برای هر همکار مبلغ 

800,000 اضافه می گردد

در صورت عدم حضور نویسنده اول می تواند شخصی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

ارائه به صورت غیر حضوری

1,900,000ريال

 

ارائه مقاله بیشتر بصورت

 

حضوری

 

 1,900,000ريال

درصورتی که نویسنده مقاله دوم شخص دیگری باشد برای حضور در روز همایش مبلغ 700,000 اضافه میگردد

غیر حضوری

1,700,000 ریال 

 

هزینه کل

 

گواهی نامه برای دیگرنویسندگان

 

400,000 ریال

 

حضور بدون ارائه مقاله در روز کنفرانس همراه با ارائه  گواهی

 

800,000ريال