چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

مکان برگزاری کنگره

دانشگاه قم