چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

مزایای شرکت در همایش

  • هم افزایی و تعامل با استادان و پژوهشگران برجسته بین المللی در همایش

  • ارائه گواهی نامه پذیرش معتبر علمی و بین المللی

  • ارائه مقاله در جایگاه بین المللی 

  • ارائه گواهی حضور و گواهی ارائه مقاله

  • امتیاز علمی و کسب نمره کامل

  • انتشار چکیده مقالات در کتابچه همایش و مجموعه مقالات پذیرفته شده به صورت CD

  • امکان چاپ مقالات در ژورنال های تخصصی معتبر Scopus&ISI& ISC

  •  امکان نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر ISC 

  • امکان ارایه مقاله به صورت حضوری و غیر حضوری

  • امکان انتشار مقالات غیر حضوری در مجموعه مقالات همایش