چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

شیوه نگارش مقالات

ضروری است مقاله مطابق راهنمای نگارش تدوین گردد.

  

tadvin article (2).doc (5.56 mb)