چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

برگزار کنندگان

 

دانشکده الهیات و معارف دانشگاه قم

 

دانشگاه ایلیای گرجستان